ژئوتکنیک علمی است پویا که به تحلیل اطلاعات زمین شناسی میپردازد و هویت و عملکرد آنها را به مهندسین راه و ساختمان و معماران میشناساند.

دانش ژئوتکنیک از زیرمجموعه های علم زمین شناسی بحساب می آید در نتیجه بهره گیری از این علم سبب میگردد که در طراحی و ساخت سازه های مهندسی و همچنین بهره برداری از آنها، اکتشافات، پروژه های معدنی وعمرانی بکارگرفته شده و باعث بالارفتن کارایی و ایمنی آنها شود. داده های این علم با اکتشافات زمینی و زیرزمینی حاصل میشود. علم ژئوتکنیک گستره وسیعی از داده ها را شامل میشود که عبارتست از: مکانیکی خاک، مکانیک سنگ، مهندسی زمین شناسی ، لرزه خیزی، منابع آب و خاک و مسائل زیست محیطی. مکانیکی خاک شاخه ای از علم مهندسی است که به تحلیل و بررسی مشخصه های فیزیکی توده های خاک میپردازد.


دانش ژئوتکنیک در ساخت و ساز ها به تحلیل و بررسی رفتار مهندسی خاک و سنگها در محل ساخت و اجرای سازه های و طرح های عمرانی پرداخته و به ارائه راهکارهای بهینه در جهت بهسازی زمین و ساختار آن میپردازد.


در خصوص مهندسی ژئوتکنیک نیز باید بدانیم که این مهندسی از زیرشاخه های مهندسی عمران بوده که از جنبه بررسی مقاوم سازی سازه های احداثی بسیار مورد توجه قرار گرفته است چرا که در دهه اخیر تاسیسات و صنایع عظیم عمرانی و از سوی دیگر خسارات وارده در مناطق زلزله خیز بسیار توسعه یافته است.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت