جهت پایداری بستر زمین چمن لایه توونان با میزان تراکم 95 تا 98 درصد با ضخامت حدودی 50 تا 70 سانتی متر همراه با شیب بندی در زمین اجرا میگردد. پایداری و مقاوم سازی این لایه با غلطک های سبک و سنگین انجام میگیرد و هدف جلوگیری از جابجایی خاک بمنظور ممانعت از بوجود آمدن ناهمواریها و پستی بلندی ها پس از بهره برداری زمین چمن مصنوعی است.
 
پس از اتمام لایه توونان، کانال های زهکش به شکل عرضی و یا طولی با فاصله های تقریبی 5 الی 6 متری از یکدیگر حفر میگردند.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت