منظور از نگهداری روزانه چمن مصنوعی نظافت و جارو زدن و منظور از نگهداری هفتگی آن برس زدن و مرتب کردن فیلر ها میباشد. در اصل در پایاین هفته زمین چمن نیاز به برس زدن دارد. در پایان هر روز نیز بایستی زمین چمن جارو گردد و شاخه برگ درختان جمع آوری و دور ریخته شود. در سیستم های غیر شنی زمین چمن مصنوعی نظافت آن آسان تر است چرا که میتوان از جاروبرقی برای نظافت آن استفاده شود.
همانطور که گفته شد برس زدن فته ای یکبار برای زمین چمن مصنوعی لازم است البته در برخی موارد بسته به میزان استفاده از زمین چمن، فواصل بین دوره ای برس زدن متفاوت خواهد بود. هدف اصلی از برس زدن هموار و یکدست نگهداشتن زمین است. بیشترین تاثیر برس زدن در مواد پرکننده زمین چمن است و زمین چمن یکنواختی ایجاد میکند. برس زدم چمن مصنوعی از تاب خوردن و خم شدن فلت های چمن نیز جلوگیری میکند چرا که در اثر گذر زمان و پا خوردگی زیاد فلت های چمن رو به خم شدن و خوابیدن میرود و برس زدن به موقع از این امر جلوگیری کرده یا به ترمیم آن کمک میکند. برس های چمن مصنوعی انواع متنوعی دارند که متخصصین این امر استفاده از برس های چرخشی را پیشنهاد میکنند.
در پایان هر ماه نیز لازم است نقاط اتصال چمن تست گردد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت