در فصول پاییز و زمستان که با بارش باران و برف مواجه هستیم جهت برف روبی سطوح چمن مصنوعی از پارو های چوبی یا برس های نرم میبایست استفاده گردد. بخش اعظم برف از این طریق میبایست کنار زده شود و هنگامیکه به لایه نازک 5 سانتی متری باقی مانده برف رسیدیم دیگر ادامه برف روبی را رسیدیم دیگر ادامه برف روبی ازاین طریق را متوقف میکنیم چرا که ممکن است به سطح چمن آسیب وارد گردد و سطح رویی آن کنده شود بنابراین توصیه میگردد مابقی برف باقی مانده با برس کنار زده شود. جهت این کار برس چرخشی بسیار مناسب است. دستگاههای دمنده نیز مناسب هستند.
نکته ای که در در برف روبی و شرایط یخبندان در زمین های چمن مصنوعی مطرح است این ایت که هیچگاه از نمک ضدیخ و موادی این چنینی جهت جلوگیری از یخبندان و رفع آن بکارگرفته نشود چرا که بدلیل مواد شیمیایی این دست مواد، سبب تخریب سطح رویی زمین چمن و در نتیجه کاهش طول عمر آن میشود.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت