سبب روان شدن سطح میشود که راحتی در حرکات بازیکنان را بدنبال دارد.
سبب پایداری پرکننده ها میشود و از جابجایی آنها جلوگیری میکند.


اندازه گیری و تراز پرکننده ها
در نسل دوم تولید چمن مصنوعی راهکار استفاده از پرکننده های شنی به میان آمد که سبب به حداقل رساندن لغزش و سرخوردن بازیکنان هنگام حرکت روی زمین چمن شده است. اما این راهکار زیاد موثر واقع نشد چرا که با مرور زمان شن ها فشرده شده و اتصالات لایه ها سست میشدند و ازاین رو نتیجه عکس داده و سبب سر خوردن بازیکنان هنگام بازی میشد. اما نسل سوم چمن مصنوعی خاب های بلندتری دارند و مواد پرکننده بکاررفته در آن ترکیبی از شن های سیلیسی با ذراتی از جنس لاستیک است که این ترکیب خاصیت ضدفشردگی دارد و بدین ترتیب امکان سرخوردن یا لیز خوردن بازیکنان را به حداقل میرساند.
 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت