در سیستم شنی چمن های مصنوعی معمولا" از الیاف تاب داده شده یا الیاف صاف بکار گرفته میشود. پایل مورد استفاده در این سیستم نوع متوسط با ارتفاع تقریبی 18 تا 32 میلیمتری میباشد و بافت آن نیز با تراکم متوسط انجام میگیرد بگونه ای که در هر مترمربع میزان شن سیلیس بکار گرفته شده بعنوان فیلر بین 16 تا 27 کیلوگرم میباشد. سیستم شنی بعنوان قیمت پایین ترین سیستم های چمن مصنوعی شناخته میشود که در زمین های ورزشی متنوع قابلیت بهره برداری دارند. البته سیستم شنی کاستی هایی نیز دارد.
الیاف بکار رفته شده در سیستم شنی متنوع میباشد و به شرایط اقلیمی و محیطی محل نصب دارد.
در خصوص زیرسازی این سیستم نیز باید گفت که زیرسازی سیستم شنی چمن مصنوعی بگونه ای طراحی و پیاده سازی میشود آب جمع شده ناشی از بارش برف و باران حتی باران های شدید و سیلابی در این زمین ها به راحتی دفع میشود و ازاین رو در روند بازی خللی ایجاد نمیکند.
ترکیب سیستم شنی چمن مصنوعی، ترکیبی از چمن مصنوعی با پایل ارتفاع متوسط بین 18 تا 32 میلیمتر، بافت تراکم متوسط و مخلوط شن سیلیس میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت