سطح سازی چمن مصنوعی نهایی به دو صورت قابل انجام است:

در صورت استفاده از آسفالت جهت سطح نهایی کار، لایه ای 5 سانتی متری آسفالت بیندر با دانه بندی 0.25میلیمتری اجرا میشود.

در صورت استفاده از بتن جهت سطح نهایی کار میبایست میزان مقاومت 150 بعلاوه ضخامت 10 سانتی متری مورد توجه قرار گیرد. (200کیلوگرم سیمان در مترمکعب)

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت