زهکشی سطحی زمین های چمن مصنوعی و برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و نگهداری زمین های ورزشی اهمیت بسزایی دارد چرا که طراحی و اجرای استاندارد و صحیح این اقدام، سبب کاهش هزینه ها در درازمدت و افزایش طول عمر زمین های ورزشی میشود.
از جهت نوع زمین ورزشی و اینکه چه نوع ورزشی در محل مدنظر انجام میگیرد، عملیات زهکشی به دو دسته تقسیم بندی میشود: زهکشی زمین های بازی گلف و زمین های دیگر بازی های ورزشی بغیر از گلف. زمین های بازی گلف مشابه فضاهای سبز و محوطه های ویلایی است. دیگر زمین های ورزشی نیز به جهت شرایط و نیازهای مشابهی که دارنددر یک گروه طبقه بندی میشوند. این دسته بندی صرا" جهت تفکیک روش هاست.
 
مشخصات یک زهکشی خوب
•    ضریب هدایت هیدرولیکی بالا
•    امکان دسترسی آسان در کلیه مناطق
•    عدم تغییر حالت یا تغییر شکل و نشست در هنگام اشباع شدن و پس از آن خروج آب آن
•    قدرت بسیار در تحمل فشارهای وارده بالا بعلاوه مقاومت بالا در شرایط اب و هوایی سرد و یخبندان بدون تغییر شکل و حالت

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت