در اجرای پروژه های چمن مصنوعی، زیرسازی زمین به دو صورت قابل انجام است:


1.    زیرسازی زمین استحکام نیافته (Unbound)
زیرسازی به این روش با توجه به مصالح قابل دسترس طراحی و پیاده سازی میشوند که بصورت استحکام نیافته است بدین معنا که در زیرسازی استحکام نیافته از آسفالت و بتن بکار گرفته نمیشود. این نوع زیرسازی در پروژه های چمن مصنوعی قیمت پایینی دارد و اما محدودیت هایی نیز دارد از جمله محدودیت در تردد ماشین آلات سنگین روی چمن بعلاوه امکان موج برداشتن زمین چمن مصنوعی بمدت طولانی میباشد ازاین رو این روش در پروژه های بزرگ و با اهمیت بالا توصیه نمیگردد.


2.    زیرسازی زمین استحکام یافته (Bound)
در این روش زیرسازی از بتن یا آسفالت بکار گرفته میشود به این معنا که سطح رویی زیرسازی با آسفالت یا بتن مستحکم میشود. زیرسازی استحکام یافته در زمین چمن مصنوعی با توجه به نوع چمن و ابعاد زمین و دیگر پارامترهای محیطی، طراحی خاص خود را دارد که بطور کلی به زیرسازی به این روش به دو صورت قابل اجرا است:


•    در روش اول هدایت آب و دفع آن بصورت روسطحی با شیب بندی صورت میگردد که مناسب اجرا در زمین های با ابعاد کوچک است.
•    در روش دوم با اعمال زهکشی مناسب و استاندارد زمین، آب جمع شده روی زمین ناشی از برف و بارندگی از طریق خود زمین دفع میشود. طراحی و اجرا یک زهکش مناسب و استاندارد نیز مشابه زیرسازی به پارامترهایی نظیر چگونگی ساختار و ابعاد زمین، میزان بارندگی، جنس خاک زمین و موارد این چنینی بستگی دارد. در امر زهکشی، آسفالت یا بتن مورد استفاده میبایست قابل زهکشی باشد. درصورت استفاده از آسفالت، آسفالت بایستی از نوع پلیمری باشد به این جهت که اسفالت گرم قابلیت هدایت و جذب آب را ندارد از این رو در بارش برف و فصل سرما، با نشستن برف و یخ بستن آب، باعث ترک آسفالت شده که این امر در درازمدت سبب کاهش مقاومت و استحکام لایه های رویی و مصالح بکاررفته میشود.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت