لایه الاستیک از دیگر عناصر تشکیل دهنده چمن مصنوعی است که در صورت نیاز بکارگرفته میشود. لایه الاستیک در زمین چمن مصنوعی عامل جذب ضربه محسوب میشود که بسته به نوع و ساختار چمن مصنوعی، در صورت نیاز مورد استفاده قرار میگیرد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت