•    شن سیلیس
بسته به نوع و ساختار چمن مصنوعی، دیگر اجزای تشکیل دهنده یک زمین چمن مصنوعی شن سیلیس میباشد. فیلرها برای تمامی انواع زمین چمن مصنوعی نیاز نمیاشد ازاین رو از فیلرها در صورت لزوم در ساختار چمن مصنوعی بکار گرفته میشود. شن سیلیس ها به زمین چمن مصنوعی استحکام و ثبات میدهد و میتوان گفت از جمله عناصر تعیین کننده کیفیت و دوام زمین های چمن مصنوعی است.
شن مورد استفاده در این ترکیب نهایتا" میبایست 3% از آهک و رس و گچ باشد چرا که پود حاصل شده از ترکیب این سه ماده در مجاورت با رطوبت سبب تراکم بیش از حد زمین بازی و نیز کدر شدن و تغییر رنگ چمن مصنوعی میشود ازاین رو میبایست حداقل 96% حجم کل این ترکیب پر کننده شن سیلیس SIO2 باشد.
دانه بندی شن بکار گرفته شده با توجه به مشخصه های سرخوردن و ثبات مورد نیاز، متفاوت خواهد بود به عبارتی ساده تر بسته به ثابت و احتمال سرخوردن بازیمنان روی زمین چمن مصنوعی ، دانه بندی شن مورداستفاده متفاوت میباشد. بعنوان مثال زمین چمن های بازی فوتبال در مقایسه با زمین های هاکی به شن نرمتری نیاز خواهد داشت. دانه های شن مورد استفاده تا میزان حداقل 50% بایستی از نوع گرد باشد.
گرد بودن یکی از مشخصه های مهم دانه های شن است که تاثیر مستقیم در میزان پارگی و فرسودگی الیاف چمن مصنوعی دارد و ازاین رو استفاده از دانه های شن با لبه های تیز به بافت فلت چمن مصنوعی صدمه وارد میکند و باعث پارگی آن میشود بنابراین هرچه دانه های شن مورد استفاده گرد باشد دوام و مقاومت بافت چمن مصنوعی نیز بیشتر خواهد بود.
 
•    گرانول لاستیک
اندازه گرانول های لاستیک جهت بکارگیری در زمین چمن های مصنوعی بازی فوتبال بین 5 تا 5.1 میلیمتر بصورت چندوجهی از نوع بازیافت با دانه بندی استاندارد، مناسب میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت