چمن مصنوعی

از دست داد یک عزیز سخت و غم انگیز استبا این وجود عزیز از دست رفته مان هیچگاه غم و اندوه ما را نمیخواسته و نیمخواهد .

استفاده از چمن مصنوعی در تزیین سنگ قبر ابتکاری بود که توسط یکی از خوانواده های ایرانی برای عزیز از دست رفته شان در بهشت زهرا انجام شد تا هم روح عزیز خود را شاد کرده باشد هم کسانی که بر سر مزار میروند روحیه خود را به دست بیاورند و تسکینی باشد بر غم و اندوه آنها .
در کشورهای اروپایی هوای مرطوب سبب روییدن چمن طبیعی بر روی قبر میشود اما در ایران که یک کشور گرم و خشک است و در بحران خشکسالی است  چمن مصنوعی میتواند این آرامش را به متوفی و بازماندگان هدیه کند.

چمن مصنوعی

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت